Invitație de participare achiziție servicii de cazare și masă sărbătoarea colindului

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

C.J.C.P.C.T. IALOMIȚA, cu sediul în localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 22-26, județul Ialomița, telefon/fax 0243-231151 cod de înregistrare fiscală 4232054, reprezentată prin dl. Cătălin STANCIU având funcția de manager, dorește să achiziționeze servicii de cazare și masă pentru sărbătoarea colindului „Sub zare de soare”:

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedură simplificată proprie – Conform Normei de procedură internă pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101 alin (2) din HG 395/2016;

  2. Limba de redactare a ofertei: limba română;

  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;

  4. Prețul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA.

  5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”.

  6. Ofertele se vor depune la sediul C.J.C.P.C.T. Ialomița, bd. Matei Basarab nr. 22-26, localitatea Slobozia, județul Ialomița.

  7. Data limita de depunere a ofertelor: 11 decembrie 2017, ora 10:00.

  8. Solicitările de clarificări vor fi transmise către compartimentul administrativ financiar din cadrul C.J.C.P.C.T. Ialomița.

  9. Informații suplimentare la tel. 0243-231151, persoana de contact Romulus Roșca.

Anexat prezentei invitații vă punem la dispoziție Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini, modele formulare și model contract. Descarcă documentele.

În cele ce urmează sunteți invitați să depuneți oferta Dumneavoastră, însoțită de documentele solicitate pentru prestarea de servicii.