Anunț concurs ocupare post vacant consilier juridic

ANUNŢ

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița organizează la sediul său din bulevardul Matei Basarab nr. 22 , în conformitate cu Legea- cadru nr.153/2017 si H.G. nr.286/2011, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante:
Consiler juridic , studii superioare gradul I A , în cadrul compartimentului “Financiar Administrativ”, post în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr.4/25.01.2018
Condiții de participare:
a) cetățenie română ;
b) capacitate deplină de exercițiu ;
c) diploma de licenţă/masterat în domeniul științelor juridice
d) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 5 ani .
Calendarul concursului:
a) 05 martie 2018 – publicitate concurs
b) 20 martie 2018 orele 16,00 -data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați, la sediul instituţiei
c) 21-22 martie 2018 – selecția dosarelor
d) 27 martie 2018 ora 10,00 – susținerea probei scrise
e) 02 aprilie 2018 ora 10,00 – susținerea interviului

Dosarul de concurs trebuie să conțină
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact
b) copie a actului de identitate
c) curriculum vitae
d) copie diploma de studii și după caz documente care atestă efectuarea unor specializări
e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
f) cazierul judiciar
g) copia carnetului de muncă şi după caz o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul instituției (tel fax 0243/231151)
Bibliografia de concurs
1. Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
2. Regumantul intern al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
3. Codul de procedură civilă : Cartea I ( Dispozițiile generale, Titlul I, Titlul II- capitolelele I și II, Titlul III – capitolele I, II și III) ș i Cartea a II-a (Titlul I- capitolele I și II, Titlul II) .
4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 98/2016 (Capitolele III – Modalităţi de atribuire, IV – Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, V – Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru) privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;