Anunţ – Concurs instrumentist – 2016

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita ,  anunţă public organizarea, în data de 19 IULIE 2016, ora 9 la sediul instituției din Bd-ul Matei Basarab, nr. 22 Slobozia, în conformitate cu prevederile Legii 284/2010 si H.G.286/2011,  a concursului pentru ocuparea functiei contractuale :

    – instrumentist  acordeon –  un post , debutant, studii medii

in  cadrul  orchestrei  „Doina Baraganului ” post existent  in organigrama si statul de functii ale institutiei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr.53/27.05.2016.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de  08 IULIE 2016 (inclusiv) între orele 800 – 1600 la secretariatul institutiei. Concursul se va desfăşura la sediul institutiei  din Slobozia, B-dul Matei Basarab nr.22, după cum urmează:

1.      Selecţia dosarelor: 11 IULIE 2016

2.      Proba practica: 19 IULIE 2016, ora 9,00. Această probă va consta în sustinerea unui recital si citirea la prima vedere a unei partituri.Tematica concursului se va stabili pe baza bibliografiei;

3.      Proba interviu: 19 IULIE  ora 1400. Criteriile de evaluare în cadrul interviului sunt:

• abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

• capacitatea de analiză şi sinteză;

• motivaţia candidatului;

• comportamentul în situaţiile de criză;

• iniţiativă şi creativitate.

Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul instituției la data de 11 IULIE 2016.

Rezultatul obţinut de către candidaţi la proba practica şi interviu se va afişa la sediul instituției  în data de 20 IULIE 2016, ora 1600. Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie până în data de 21 IULIE 2016, ora 16.00. Contestaţiile se depun la secretariatul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita, acestea urmând a fi soluţionate de către comisia de contestaţii. Rezultatele finale vor fi afişate la sediul instituției  în data de 22 IULIE 2016, ora 16.00.

Acte necesare la depunerea dosarului:

1.      Cerere de înscriere;

2.      Actul de identitate – copie şi original;

3.      Acte de studii – copie şi original;

4.      Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate;

5.      Certificatul de cazier judiciar;

6.      Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

7.      Curriculum vitae – model european;

Cerinţe generale pentru ocuparea unui loc vacant scos la concurs:

1.      cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

2.      cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

3.       vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.      capacitate deplină de exerciţiu;

5.      stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6.      îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs .

7.      cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate scoase la concurs :

1.      Diplomă de bacalaureat;

2.      Experienta in domeniu;

3.      Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;

4.      Disponibilitate pentru program flexibil;

5.      Adaptabilitate la munca în echipă;

6.      Cunostinte muzicale.

Bibliografie pentru ocuparea postului de  instrumentist scos  la concurs:

1.      Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

2.       Repertoriul din zona Baragan.

 

DIRECTOR,

dr. Cristian Obrejan