Concursuri

7 iunie 2018 – CONCURS OCUPARE POST REGIZOR TEHNIC

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița organizează la sediul său din bulevardul Matei Basarab nr. 22 , în conformitate cu Legea- cadru nr.153/2017 si H.G. nr.286/2011, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante:
Regizor tehnic , treapta I , în cadrul compartimentului “ Ansamblul Folcloric ”, post în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr.48 /26.04.2018 și a OUG nr.90/2017
Condiții de participare :
a) cetățenie română
b) capacitate deplină de exercițiu
c) studii medii cu diplomă de bacalaureat
d) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 5 ani
Calendarul concursului :
a) 07 iunie 2018 – publicitate concurs
b) 22 iunie 2018 orele 14,00 -data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați, la sediul instituţiei
c) 25 iunie 2018 – selecția dosarelor
d) 02 iulie 2018 ora 10.00 – susținerea probei practice
e) 04 iulie 2018 ora 10.00 – susținerea probei scrise
f) 09 iulie 2018 ora 10.00 – susținerea interviului

Dosarul de concurs trebuie să conțină
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact
b) copie a actului de identitate
c) curriculum vitae
d) copie diploma de studii și după caz documente care atestă efectuarea unor specializări
e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
f) cazierul judiciar
g) copia carnetului de muncă şi după caz o adeverință care să ateste vechimea de minim 5 ani într-un post cu specific tehnic cu activitate în instalare echipamente electronice și IT , precum și rețelestică de cabluri electrice, sunet și lumini
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul instituției (tel fax 0243/231151) sau pe site-ul www.traditieialomita.ro
Bibliografia de concurs
1. Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița | Descărcare
2. Regulamentul intern al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița Descărcare | Descărcare

MANAGER,
Pr.Prof. Cătălin STANCIU