Concursuri/Examene

examene_2019-1


22.08.2018

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

pentru ocuparea postului de analist, studii superioare, gradul II, în cadrul compartimentului „Financiar Administratival Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.

Nr.

Numele şi prenumele

Prezenţa

Punctaj proba practică

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

ROŞCA ROMULUS

prezent 95 puncte 100 puncte 100 puncte 98,33

 

puncte

ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL

pentru ocuparea postului de analist, studii superioare, gradul II, în cadrul compartimentului „Financiar Administratival Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.

Nr.

Numele şi prenumele

PUNCTAJ

REZULTAT

1

ROŞCA ROMULUS

100 puncte ADMIS

PROCES VERBAL
Nr. 810 din 21.08.2018

Încheiat astăzi 21.08.2018, în urma probei practice de concurs, susţinută ca urmare a concursului pentru ocuparea postului de analist, studii superioare, gradul II, în cadrul compartimentului „Financiar Administrativ” al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.

Media obţinută de către canditatul ROŞCA ROMULUS la proba practică a concursului a fost de 95 puncte, motiv pentru care este admis să treacă în etapa următoare a concursului: proba scrisă şi interviul.


9.08.2018 – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 09.08.2018, cu ocazia întrunirii Comisiei de selecţie a dosarelor candidaţilor admişi pentru ocuparea postului de analist, studii superioare, gradul II, în cadrul compartimentului „Financiar Administrativ”.

Comisia numită prin decizia managerului CJCPCT Ialomiţa nr.748/08.08.2018, alcătuită din Ecaterina Claudia Stanciu, Petre Nicoleta şi Stanciu Cătălin, a analizat dosarul depus în termen legal de către:

– Romulus Roşca

În urma analizei, dosarul depus de candidatul menţionat mai sus, întruneşte în totalitate condiţiile prevăzute în anunţul pentru concurs.

Astfel, Romulus Roşca este declarat admis pentru a susţine examenul privind ocuparea postului de analist, studii superioare, gradul II, în cadrul compartimentului „Financiar Administrativ”.


decizie-post-analist

24.07.2018 – CONCURS OCUPARE POST ANALIST

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița organizează la sediul său din Slobozia, bulevardul Matei Basarab nr. 22, în conformitate cu Legea- cadru nr.153/2017 și H.G. nr.286/2011, concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante:
– Analist, gradul II, în cadrul compartimentului “Financiar administrativ”, post în ștatul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 48 /26.04.2018 și a OUG nr. 90/2017
Condiții de participare:
a) cetățenie română
b) capacitate deplină de exercițiu
c) studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent
d) experiență și vechime de minim 5 ani într-un post cu specific tehnic în domeniul IT.
Calendarul concursului:
a) 24 iulie 2018 – publicitate concurs
b) 08 august 2018 orele 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați, la sediul instituției
c) 09 august 2018 – selecția dosarelor
d) 16 august 2018 ora 10.00 – susținerea probei practice
e) 20 august 2018 ora 10.00 – susținerea probei scrise
f) 23 august 2018 ora 10.00 – susținerea interviului
Dosarul de concurs trebuie să conțină
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact
b) copie a actului de identitate
c) curriculum vitae
d) copie diploma de studii și după caz documente care atestă efectuarea unor specializări
e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
f) cazierul judiciar
g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea de minim 5 ani într-un post cu specific tehnic în domeniul IT
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul instituției (tel fax 0243/231151) sau pe site-ul: www.traditieialomita.ro.
Bibliografia de concurs
1. Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
2. Regulamentul intern al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
3. Legea nr. 98/2016 (Capitolele III – Modalităţi de atribuire, IV – Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire) privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;


REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE regizor tehnic

04 IULIE 2018

Nr crt

Numele şi prenumele

Prezenta

Proba practica

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul final

1

MICU COSMIN ADRIAN

Prezent

86.67

85

83.33

85

Admis

Eventualele contestaţii se pot depune, conform legii, la sediul instituţiei, în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatelor.


proces verbal dupa proba practica pt regizor

25 iunie 2018 REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE regizor tehnic, treapta I, în cadrul compartimentului „Ansamblul Folcloric”

Nr.

Numele şi prenumele

Rezultatul selecţiei

1

MICU COSMIN ADRIAN

ADMIS

Comisie: FLORIN FLOREANU – preşedinte
VERONICA PANŢURU – membru
ROMULUS ROŞCA – membru

Secretar Comisie,
Ciopontea Cornelia


7 iunie 2018 – CONCURS OCUPARE POST REGIZOR TEHNIC

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița organizează la sediul său din bulevardul Matei Basarab nr. 22 , în conformitate cu Legea- cadru nr.153/2017 si H.G. nr.286/2011, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante:
Regizor tehnic , treapta I , în cadrul compartimentului “ Ansamblul Folcloric ”, post în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr.48 /26.04.2018 și a OUG nr.90/2017
Condiții de participare :
a) cetățenie română
b) capacitate deplină de exercițiu
c) studii medii cu diplomă de bacalaureat
d) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 5 ani
Calendarul concursului :
a) 07 iunie 2018 – publicitate concurs
b) 22 iunie 2018 orele 14,00 -data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați, la sediul instituţiei
c) 25 iunie 2018 – selecția dosarelor
d) 02 iulie 2018 ora 10.00 – susținerea probei practice
e) 04 iulie 2018 ora 10.00 – susținerea probei scrise
f) 09 iulie 2018 ora 10.00 – susținerea interviului

Dosarul de concurs trebuie să conțină
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact
b) copie a actului de identitate
c) curriculum vitae
d) copie diploma de studii și după caz documente care atestă efectuarea unor specializări
e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
f) cazierul judiciar
g) copia carnetului de muncă şi după caz o adeverință care să ateste vechimea de minim 5 ani într-un post cu specific tehnic cu activitate în instalare echipamente electronice și IT , precum și rețelestică de cabluri electrice, sunet și lumini
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul instituției (tel fax 0243/231151) sau pe site-ul www.traditieialomita.ro
Bibliografia de concurs
1. Regulamentul de organizare si functionare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița | Descărcare
2. Regulamentul intern al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița Descărcare | Descărcare

MANAGER,
Pr.Prof. Cătălin STANCIU