Codul de etică şi conduită a personalului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa

ART. 1 Domeniul de aplicare

(1) Codul de conduită a personalului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare.

(2) Prezentul cod a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr.477/08.11.2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi ale O.S.S.G 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

ART. 2 Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii activităţilor desfăşurate, o bună administrare în realizarea interesului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;

b) informarea pesonalului cu privire la conduita profesională obligatorie în exercitarea funcţiei;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între colaboratori şi personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, pe de o parte, şi în relaţiile interpersonale din cadrul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, pe de altă parte.

C.J.C.P.C.T. Ialomiţa este o instituţie publică de cultură, care îşi desfăşoară activitatea în baza O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,iniţiind şi desfăşurând proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind u consecvenţă: cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare, protejarea, tezaurizarea, identificarea şi colectionarea valorilor creaţiei populare, sprijinirea asamblurilor folclorice şi a unor solişti vocali si instrumentali.

ART. 3 Principii generale

În conformitate cu prevederile Legii nr.477/08.11.2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, principiile care guvernează conduita profesională a personalului sunt următoarele:

a) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

c) profesionalismul– principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a  îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

d) imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

e) integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este

interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f) libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

g) cinstea şi corectitudinea– principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

h) deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

ART. 4 Termeni

În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) personal contractual ori angajat  – persoana numită într-o funcţie în cadrul C.J.C.P.C.T Ialomiţa în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare;

b) funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de conducerea C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, în temeiul legii, în fişa postului;

c) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către C.J.C.P.C.T. Ialomiţa a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

d) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:

e) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

f) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, indiferent de suportul ei;

g) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual

ART. 5 Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea C.J.C.P.C.T. Ialomiţa.

 ART. 6 Respectarea Constituţiei şi a legilor

(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

ART. 7 Loialitatea faţă de C.J.C.P.C.T. Ialomiţa

(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

(2) Angajaţilor le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea C.J.C.P.C.T. Ialomiţa în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care C.J.C.P.T în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

ART. 8 Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

ART. 9 Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către mangerul instituţiei şi de persoanele desemnate în acest sens de acesta, în condiţiile legii.

(2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de managerul instituţiei.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al C.J.C.P.C.T. Ialomiţa.

  ART. 10 Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

ART. 11 Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

ART. 12 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1) În relaţiile interpersonale din cadrul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, precum şi cu colaboratorii, persoanele fizice sau juridice, angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

ART. 13 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

(1) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi C.J.C.P.C.T. Ialomiţa,.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările în afara ţării, personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

ART. 14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

ART. 15 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii în mod privilegiat.

ART. 16 Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

(2) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

ART. 17 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

(1) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Angajaţii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

(4) Angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, în relaţiile interpersonale din cadrul instituţiei, au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

ART. 18 Utilizarea resurselor publice

(1) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

(3) Personalul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Personalului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori instituţiei pentru realizarea acestora.

ART. 19 Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

 ART. 20 Răspunderea

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.

(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

ART. 21 Coordonarea şi controlul aplicării normelor de etică şi conduită profesională a personalului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa

(1) Conducerea C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, şi şefii de departamente coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de etică şi conduită, exercitînd următoarele atribuţii:
a) urmăresc aplicarea şi respectarea în cadrul structurilor pe care le coordonează a prevederilor prezentului cod;
b) soluţionarea petiţiilor şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod sau le transmite spre soluţionarea organului competent, conform legii;
c) formulează recomandări de soluţionare a cazurile sesizate.

(2) În exercitarea atribuţiilor, conducerea C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, nu poate influenţa derularea procedurii disciplinare din cadrul instituţiei, desfăşurată în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Raportul anual cu privire la standardul de etică şi conduită a personalului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, care se întocmeşte de consilierul de etică din cadrul instituţiei, se prezintă managerului si trebuie să cuprindă următoarele:
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de incălcare a normelor de etică şi conduită profesională;
b) categoriile şi numărul de persoane care au încălcat normele de conduită morală şi profesională;
c) cauzele şi consecunţele nerespectării prevederilor prezentului cod;
d) evidenşierea cazurilor în care personalului C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, i s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic;
e) recomandări propuse;
f) structurile organizatorice care nu au respectat recomandările.

ART. 22 Informare şi publicitate

          Prezentul cod etic este obligatoriu a fie respectat de către toţi angajaţii C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, se va aduce la cunoştinţă tuturor angajaţilor, şi se va afişa la sediul instituţiei într-un loc vizibil.