ANUNŢ scoatere la concurs post vacant dirijor

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița organizează la sediul său din bulevardul Matei Basarab nr. 22 , în conformitate cu Legea nr.284/2010 si H.G. nr.286/2011, concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante:

DIRIJOR , studii superioare gradul I A , în cadrul orchestrei “Doina Bărăganului”, post aprobat în statul de funcţii prin Hotărarea Consiliului Judeţean nr.53/27.05.2016

Condiții de participare :

 1. cetățenie română ;
 2. capacitate deplină de exercițiu ;
 3. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, sau echivalentă în domeniul muzical ;
 4. vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani şi experiență în domeniul dirijoral .

Calendarul concursului :

a) 12 aprilie 2017 – publicitate concurs

 1. 28 aprilie 2017 orele 14,00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați, la sediul instituţiei
 2. 03 mai 2017 – selecția dosarelor
 3. 09 mai 2017 ora 10,00 – susținerea probei scrise şi proba practică
 4. 11 mai 2017 ora 10,00 – susținerea interviului

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină

 1. cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact
 2. copie a actului de identitate
 3. curriculum vitae
 4. copie diploma de studii și după caz documente care atestă efectuarea unor specializări
 5. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 6. cazierul judiciar
 7. copia carnetului de muncă şi după caz o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor
 8. declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul instituției (tel fax 0243/231151)

 

Bibliografia de concurs :

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița

Giuleanu, Victor, Tratat de teoria muzicii, Bucureşti, Ed. Muzicală, 1986

Crețu, Viorel, Elemente de teoria instrumentelor și orchestrație, Ed. Fundației România de mâine, 2007

Gâscă, Nicolae, Arta dirijorală, Ed. Didactică și Pedagogică, 1982

Oprea, Gheorghe, Agapie, Larisa, Folclor muzical romanesc, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1983